DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – nasze stowarzyszenie

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2014

 

STATUT Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin „Podajmy-Sobie-Ręce”
(tekst ujednolicony z dnia 25 czerwca 2015 r.)

Rozdział I . Postanowienia ogólne

§1.

 1. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin „Podajmy – Sobie – Ręce” zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie prawa polskiego, głównie na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin „Podajmy – Sobie – Ręce” może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „Podajmy – Sobie – Ręce”
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 §2.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Gliwice i powiatu gliwickiego.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 §3.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

 § 4.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników. Zatrudnienie nie może być wiązane z funkcją pełnioną w Stowarzyszeniu.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§5.

 1. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
 2. Prawo do używania nazwy oraz symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

 

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 6.

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie głównie działalności w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

3) działalności charytatywnej,

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

6) ochrony i promocji zdrowia,

7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

8) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

10) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

11) wypoczynku dzieci i młodzieży,

12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

13) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

14) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

15) turystyki i krajoznawstwa,

16) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

17) promocji i organizacji wolontariatu,

18) pomocy Polonii i Polakom za granicą,

19) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,

20) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

21) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i realizowania działań oraz przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych, dydaktyczno-wychowawczych, leczniczo-opiekuńczych, kulturalnych, społecznych, rekreacyjno-wypoczynkowych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, charytatywnych i promocyjno-informacyjnych na rzecz osób pełno- i niepełnosprawnych.

 § 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) tworzenie i wdrażanie programów rozwojowych dla osób pełno- i niepełnosprawnych, itp. wyrównujących szanse edukacyjne, poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, opiekuńczo-wychowawczych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, konkursów, olimpiad, przeglądów, warsztatów (plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, filmowych, fotograficznych itp.), imprez kulturalno-oświatowych (odczytów, prelekcji, konferencji, seminariów, wykładów itp.), imprez rekreacyjno-wypoczynkowych (festynów, wyjazdów, wycieczek, imprez sportowych itp.), wypoczynku letniego, zimowego, śródrocznego (kolonie letnie, zimowiska, turnusy rehabilitacyjne, „zielone szkoły”) itp.,

2) inicjowanie i realizację oraz współpracę w zakresie przedsięwzięć mających na celu pomoc społeczną, doradztwo i opiekę psychologiczną, terapeutyczną, rewalidacyjną i rehabilitacyjną, leczniczą i medyczną itp. względem osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia,

3) inicjowanie i realizację oraz współpracę w zakresie przedsięwzięć mających na celu poradnictwo i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ich rodzin i otoczenia,

4) wspieranie aktywności edukacyjnej, oświatowej, zdrowotnej, społeczno-kulturalnej itp. osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia zmierzającej m.in.: do upowszechnienia uczenia się przez całe życie,

5) wspieranie osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ich rodzin i otoczenia m.in.: przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji (prowadzenie działań charytatywnych, profilaktycznych, przeciwdziałających patologii i marginalizacji, szerzenie kultury zdrowotnej, ochrony i promocji zdrowia, fundowanie stypendiów, pomoc w sprawach socjalno-bytowych o charakterze finansowym i pozafinansowym, organizacja zbiórek publicznych, pozyskiwanie sponsorów, doradztwo w zakresie ochrony praw i interesów, likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych itp.),

6) integrację społeczno-kulturalną osób pełno- i niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

7) wydawanie publikacji (książek, czasopism, broszur itp.),

8) szkolenia, warsztaty, konferencje, spotkania i inne formy przybliżające problematykę niepełnosprawności i wykluczenia społecznego oraz wyposażające w umiejętności i kompetencje do pracy i współdziałania z osobami niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym, ich rodzinami i otoczeniem,

9) aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami sektora publicznego, instytucjami naukowo-badawczymi i leczniczymi itp.,

10) tworzenie i poszerzanie bazy materialnej związanej z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,

11) rozwijanie idei wolontariatu,

12) prowadzenie lobbowania na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych,

13) inicjowanie i prowadzenie grup samopomocowych dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia,

14) powoływanie, organizowanie i prowadzenie placówek, szkół, centrów, zakładów, ośrodków, warsztatów, domów itp. (na zasadach określonych w odrębnych przepisach) o zakresie działań zgodnych z działalnością statutową Stowarzyszenia,

15) prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie objętym niniejszym statutem.

 

 § 7a.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 2. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 3. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 4. 58.11.Z – Wydawanie książek
 5. 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 6. 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 7. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
 8. 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 9. 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 10. 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 11. 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 12. 78.30.Z      Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 13. 79.12.Z      Działalność organizatorów turystyki
 14. 82.30.Z      Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 15. 85.10.Z      Wychowanie przedszkolne
 16. 85.20.Z      Szkoły podstawowe
 17. 85.31.A      Gimnazja
 18. 85.32.C      Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
 19. 85.42.A      Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
 20. 85.51.Z      Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 21. 85.52.Z      Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 22. 85.59.B      Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 23. 85.60.Z      Działalność wspomagająca edukację
 24. 86.90.A      Działalność fizjoterapeutyczna
 25. 86.90.E      Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 26. 87.10.Z      Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
 27. 87.20.Z      Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 28. 87.30.Z      Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 29. 87.90.Z      Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
 30. 88.10.Z      Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 31. 88.91.Z      Opieka dzienna nad dziećmi
 32. 88.99.Z      Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 33. 90.04.Z      Działalność obiektów kulturalnych
 34. 90.01.Z   Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 35. 93.19.Z      Pozostała działalność związana ze sportem
 36. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
 37. 94.11.Z      Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
 38. 94.99.Z      Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 7b.

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 2. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 3. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 4. 58.11.Z – Wydawanie książek
 5. 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 6. 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 7. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
 8. 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 9. 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 10. 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 11. 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 12. 78.30.Z      Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 13. 79.12.Z      Działalność organizatorów turystyki
 14. 82.30.Z      Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 15. 85.10.Z      Wychowanie przedszkolne
 16. 85.20.Z      Szkoły podstawowe
 17. 85.31.A      Gimnazja
 18. 85.32.C      Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
 19. 85.42.A      Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
 20. 85.51.Z      Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 21. 85.52.Z      Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 22. 85.59.B      Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 23. 85.60.Z      Działalność wspomagająca edukację
 24. 86.90.A      Działalność fizjoterapeutyczna
 25. 86.90.E      Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 26. 87.10.Z      Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
 27. 87.20.Z      Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 28. 87.30.Z      Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 29. 87.90.Z      Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
 30. 88.10.Z      Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 31. 88.91.Z      Opieka dzienna nad dziećmi
 32. 88.99.Z      Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 33. 90.04.Z      Działalność obiektów kulturalnych
 34. 90.01.Z   Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 35. 93.19.Z      Pozostała działalność związana ze sportem
 36. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
 37. 94.11.Z      Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
 38. 94.99.Z      Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana                                                                                                                                                                                                                 § 7c.
 1. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego zostaną rachunkowo wyodrębnione.

 

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 8.

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 2. a) zwyczajnych;
 3. b) wspierających;
 4. c) honorowych.

 

§ 9.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która zgłosi swoje przystąpienie do Stowarzyszenia i gotowa jest brać czynny udział w realizacji jego celów,
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna wspierająca działalność Stowarzyszenia.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 4. Zarząd Stowarzyszenia, uchwałą w głosowaniu jawnym przy zwykłej większości głosów, przyjmuje członków zwyczajnych i wspierających na podstawie ich pisemnej deklaracji;
 5. Walne Zebranie, na wniosek Zarządu, nadaje godność honorowego członka Stowarzyszenia.

§ 10.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,

2)   wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,

3) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

4) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

 

§ 11.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,

2) aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,

3) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,

4) regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§ 12.

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają prawa wyborczego, mogą jednak brać udział, z głosem doradczym, w statutowych pracach Władz Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał Władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 13.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

2) wykluczenia przez Zarząd:

 1. a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający jeden rok,
 2. b) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał Władz Stowarzyszenia oraz działania na szkodę Stowarzyszenia,

3) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę w postaci pozbawienia praw publicznych,

4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 14.

 Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,

2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,

3) Komisja Rewizyjna, zwana dalej „Komisją”.

§ 15.

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 2. Kandydatów do Władz Stowarzyszenia rekomendować może każdy zwyczajny członek stowarzyszenia, spośród członków stowarzyszenia, podając krótkie, ustne uzasadnienie kandydatury. Osoba rekomendowana musi wyrazić zgodę na kandydowanie do Władz Stowarzyszenia.
 3. Przed wyborem Władz Stowarzyszenia, Walne Zebranie ustala w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, ilość osób, jaka wybierana będzie do składu Zarządu oraz Komisji, na kolejną kadencję.
 4. Władze Stowarzyszenia wybierane są spośród zgłoszonych kandydatur. Każdy członek Walnego Zebrania głosować może na taką ilość osób, wchodzących w skład Zarządu oraz Komisji, jaka został ustalona w głosowaniu, o którym mowa w ust. 3 tego paragrafu.
 5. Prezesa, sekretarza i skarbnika Zarządu wybierają członkowie Zarządu w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Zarząd może wybrać także wiceprezesa.
 6. Przewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie Komisji w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 7. W przypadku ustąpienia lub odwołania członków Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie następuje poprzez wybory uzupełniające lub poprzez dokoptowanie do składu władz członka z następną największą ilością głosów w poprzednich wyborach.
 8. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć połowy składu pochodzącego z wyboru.

§ 16.

 1. Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
  w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
 2. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos osoby przewodzącej konkretnemu organowi Władz Stowarzyszenia.

 

§ 17.

Kadencja wszystkich wybieralnych Władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

 

Walne Zebranie Członków

§ 18.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania poprzedniego Walnego Zebrania.
 4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie członków Komisji,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 § 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,

2) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

3) rozpatrywanie i uchwalanie zmian statutu na wniosek każdego członka Stowarzyszenia oraz odpowiednich, upoważnionych organów (np. Sądu),

4) wybór i odwoływanie wszystkich Władz Stowarzyszenia,

5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i Komisji,

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Władz Stowarzyszenia,

7) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji,

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

9) podejmowanie uchwał w sprawie wotum nieufności wobec władz Stowarzyszenia na wniosek, co najmniej połowy członków stowarzyszenia,

10) ustalanie wysokości miesięcznych składek członkowskich,

11) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego w Stowarzyszeniu i pozbawianie godności członka honorowego,

12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

Zarząd Stowarzyszenia

§ 20.

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób: prezesa, sekretarza, skarbnika oraz członków zarządu. Zarząd może także ze swego grona wybrać wiceprezesa.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes i im przewodniczy.
 4. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu uchwalany przez Walne Zgromadzenie.
 5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 21.

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą (formalną i merytoryczną) pracą Stowarzyszenia,

2) wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zebrania, w szczególności w zakresie realizacji celów statutowych,

3) zwoływanie Walnego Zebrania,

4) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,

5) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

6) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, w tym podejmowanie decyzji o sposobach i formach pozyskiwania środków na działalność Stowarzyszenia,

7) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, w tym podejmowanie decyzji o zbywaniu i nabywaniu majątku trwałego,

8) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

9) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

10) podejmowanie współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,

11) podejmowanie innych decyzji strategicznych i długoterminowych, o skutkach organizacyjnych i finansowych, w tym także w zakresie określenia głównych i szczegółowych kierunków działania oraz rozwoju Stowarzyszenia, za wyjątkiem decyzji: należących do kompetencji Walnego Zebrania określonych § 21, punkty 1, 3-12 i § 28 Statutu.

 1. Do wykonywania zadań wynikających z kompetencji własnych, Zarząd upoważniać może inne osoby. Upoważnienie wymaga formy pisemnej.

 

Komisja Rewizyjna

§ 22.

 1. Komisja powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, w szczególności do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.
 2. Komisja składa się z 3 do 5 osób, w tym z przewodniczącego, sekretarza i członków Komisji.
 3. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we Władzach Stowarzyszenia, ani nie mogą pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 5. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 6. Komisja działa na podstawie własnego regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie.
 7. Członkiem Komisji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 8. Członkowie Komisji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306; z 2001r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

§ 23.

Do kompetencji Komisji należy:

1) kontrola i ocena całokształtu działalności Stowarzyszenia poprzez m.in. przedstawianie Zarządowi i Walnemu Zebraniu uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

3) składanie sprawozdań z własnej działalności na Walnym Zebraniu,

4) wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie, bądź nie udzielenie, absolutorium Zarządowi,

5) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu z podaniem uzasadnienia (np. z powodu bezczynności itp.),

6) żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

7) zwołanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,

8) możliwość uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,

9) informowanie właściwych organów o stwierdzonych naruszeniach prawa w działalności Stowarzyszenia,

10) żądanie, w każdym czasie, informacji i dokumentów o bieżących pracach Zarządu Stowarzyszenia, w tym żądania od członków Zarządu pisemnych i ustnych wyjaśnień w badanych sprawach.

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 24.

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

3) dotacje, subwencje, kontrakty, udziały, lokaty,

4) nawiązki sądowe.

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Składki członkowskie przekazywane są na ręce członka Zarządu lub wpłacane na konto Stowarzyszenia. Wpłat dokonują członkowie Stowarzyszenia w maksymalnie rocznych okresach rozliczeniowych.

§ 24 a.

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Sposób reprezentacji

§ 25.

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub sekretarza.

 

Rozdział VI. Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§26.

 1. Uchwalenie lub zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenie wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. W razie likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie wybiera ze swego grona Komisję Likwidacyjną w składzie 3 do 5 osób.
 4. Pozostały po likwidacji majątek przekazany będzie na rzecz osób niepełnosprawnych lub organizacji o podobnym charakterze.

 

Gliwice, 27 czerwca 2015 r.